Politika bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a energetiky

Svou odpovědnost nebereme na lehkou váhu

Naše politika bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a energetiky definuje zásady chování v oblasti ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a zvyšování energetické účinnosti v technologické skupině HARTING. Stanovuje ji vedení společnost a je závazná pro všechny činnosti a všechna pracoviště technologické skupiny HARTING po celém světě.

Technologická skupina HARTING si jako aktivní člen společnosti uvědomuje svou odpovědnost: Přírodu, společnost, hospodářství a každý jednotlivý podnik považujeme za součást globálního ekosystému, jehož rovnováha a biologická rozmanitost je rozhodující pro pokračování veškerého života. Jako obchodní podnik jsme si vědomi své vysoké odpovědnost za ochranu zdraví našich zaměstnanců.

Jsme přesvědčeni, že šetrné využívání volných zdrojů – vody, vzduchu a půdy, jakož i flóry a fauny – musí být jištěno tržními nástroji a že neustálého zlepšování lze dosáhnout pouze společným úsilím. V ekologicky orientovaném svobodném hospodářském řádu, který zajistí blahobyt i pro budoucí generace, vidíme velké podnikatelské příležitosti.

Jako globálně působící podnik můžeme i nadále fungovat a přežít pouze tehdy, pokud budeme usilovat o udržitelný rozvoj z ekonomického, ekologického a sociálního hlediska a budeme se chovat jako zodpovědný člen společnosti.
S ohledem na tuto skutečnost se zavazujeme jednat v souladu s následujícími zásadami.

 • Společnost HARTING přikládá ochraně lidí a životního prostředí zásadní důležitost. Vedení společnosti bude tyto zásady bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí pravidelně revidovat v reakci na nové požadavky a také vytvářet postupy pro jejich účinné zavádění do provozní praxe a poskytovat k tomu potřebné prostředky.
 • HARTING posiluje u všech zaměstnanců smysl pro odpovědnost za životní prostředí a zvyšuje jejich povědomí o potenciálním dopadu jejich obchodních aktivit a našich výrobků na životní prostředí.
 • HARTING podporuje a odměňuje zapojení zaměstnanců do zlepšování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v rámci technologické skupiny. K hodnocení zlepšování využívá HARTING decentralizované řízení nápadů. Společnost HARTING neustále snižuje nebezpečí a rizika spojená s výrobou, prodejem, používáním, recyklací a likvidací svých výrobků, aby chránila své zaměstnance, sousedy, zákazníky, spotřebitele i životní prostředí. Aspekty bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí zohledňujeme už při vývoji nových výrobků a výrobních procesů.
 • HARTING věnuje velkou pozornost dotazům a výhradám veřejnosti a dalších zainteresovaných stran v souvislosti s výrobky a činností společnosti a konstruktivně je posuzuje.
 • HARTING aktivně informuje o svém vlivu na životní prostředí, o svých úspěších v oblasti ochrany životního prostředí a o rozsahu systému environmentálního managementu a zpřístupňuje tato témata zainteresovaným stranám.
 • HARTING informuje své zákazníky o bezpečném používání, recyklaci a likvidaci svých výrobků. Neustále pracujeme na rozšiřování našich znalostí o možných účincích výrobků a výrobních procesů a jejich environmentálních dopadech na lidi a životní prostředí.
 • Společnosti, které pracují pro technologickou skupinu HARTING, zavazujeme k dodržování norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.
 • HARTING se zavazuje předcházet úrazům a nemocem všech svých zaměstnanců.
 • HARTING vědomě šetří přírodní zdroje.
 • HARTING se zavazuje dodržovat příslušné národní právní a jiné požadavky i dobrovolné závazky a v rámci celé technologické skupiny HARTING usiluje o dosažení vysokého stupně bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životního prostředí.
 • HARTING se zavazuje k neustálému zlepšování energetické účinnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany životního prostředí a k neustálému zlepšování systému řízení ochrany životního prostředí, bezpečnosti a zdraví při práci.
 • HARTING se zavazuje zohledňovat energetickou účinnost jako důležité kritérium výběru při nákupu výrobků a služeb.

Máte dotazy týkající se politiky ochrany životního prostředí společnosti HARTING nebo rozsahu systému environmentálního managementu? Napište nám.

Německo: Dr. Stephan Middelkamp

Spojené království: David Drummond

Čína: Catherine Xu

Švýcarsko: Steve Krüger

Rumunsko: Felicia Bacila

Spojené státy: Jacob George