Arbejdssikkerheds-, miljø- og energipolitik

Vi tager vores ansvar alvorligt

Vores arbejdsmiljø-, miljø- og energipolitik er defineret af principperne for adfærd inden for arbejdsmiljø- og miljøbeskyttelse samt energieffektivitet i HARTING Technology Group. Den er fastlagt af virksomhedsledelsen og er bindende for alle aktiviteter og på alle steder i HARTING Technology Group over hele verden.

HARTING Technology Group anerkender sit ansvar som et aktivt medlem af samfundet: Vi betragter naturen, samfundet, økonomien og hver enkelt virksomhed som dele af et globalt økologisk system, hvis balance og biodiversitet er afgørende for fortsættelsen af alt liv. Vi anerkender, som en virksomhed, vores særlige ansvar for at opretholde vores medarbejderes sundhed.

Vi er overbevist om, at en fornuftig udnyttelse af de frie ressourcer - luft, vand og jord samt flora og fauna - skal sikres med økonomiske markedsinstrumenter, og at en fortsat forbedring kun kan opnås gennem en fælles indsats. Vi ser store iværksætterchancer i et miljøorienteret frit økonomisk system, som også sikrer fremtidige generationers velfærd.

Som en globalt aktiv virksomhed kan vi kun fortsætte med at være operationelle og levedygtige, hvis vi følger målet om bæredygtig udvikling i økonomisk, økologisk og social henseende og som medlem af samfundet.
I erkendelse heraf forpligter vi os til at handle i overensstemmelse med følgende principper:

 • HARTING betragter beskyttelsen af enkeltpersoner og miljøet som et anliggende af grundlæggende betydning. Virksomhedsledelsen vil regelmæssigt revurdere disse retningslinjer for arbejds- og miljøbeskyttelse i forhold til nye krav, fastlægge procedurer for deres effektive omsættelse til operationel praksis og tilvejebringe de nødvendige midler til dette.
 • HARTING styrker den personlige ansvarsfølelse for miljøet hos alle medarbejdere og tilskynder dem til at opdage en mulig miljøforurening fra kommercielle aktiviteter og vores produkter.
 • HARTING tilskynder til og belønner medarbejdernes deltagelse i forbedringen af arbejdssikkerheden og miljøpræstationerne inden for Technology Group. HARTING anvender en decentraliseret idéstyring til vurdering af forbedringer. HARTING reducerer løbende farer og risici i forbindelse med produktion, salg, anvendelse, genvinding og bortskaffelse af sine produkter med henblik på at beskytte sine medarbejdere, naboer, kunder og brugere samt miljøet. Der tages allerede hensyn til de arbejdsmæssige, sundhedsmæssige og miljømæssige aspekter ved udviklingen af nye produkter og produktionsmetoder.
 • HARTING er meget opmærksom på spørgsmål og forbehold fra offentligheden og andre interesserede parter i forbindelse med produkterne og virksomhedsaktiviteter og betragter dem konstruktivt.
 • HARTING informerer aktivt om de miljøpåvirkninger, den forårsager, de miljømæssige resultater og omfanget af miljøledelsessystemet og gør disse emner tilgængelige for interesserede parter.
 • HARTING oplyser sine kunder om sikker anvendelse, genvinding og bortskaffelse af sine produkter. Vi arbejder løbende på at udvide vores viden om mulige virkninger af produkter, produktionsmetoder og deres miljømæssige aspekter på mennesker og miljø.
 • De virksomheder, som HARTING Technology Group udliciterer arbejde til, er forpligtet af HARTING til at overholde arbejds-, sundheds- og miljøstandarderne.
 • HARTING er forpligtet til at forebygge skader og sygdomme hos alle sine medarbejdere.
 • HARTING gør bevidst sparsom brug af ressourcerne.
 • HARTING er forpligtet til at overholde de respektive nationale lovkrav og andre krav samt frivillige forpligtelser og stræber i hele HARTING Technology Group efter en høj grad af sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse på arbejdspladsen.
 • HARTING er forpligtet til løbende at forbedre sin energieffektivitet, sit arbejdsmiljø og sin sikkerhed og sine miljøpræstationer og til løbende at forbedre miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet.
 • HARTING er forpligtet til at betragte energieffektivitet som et vigtigt udvælgelseskriterium i forbindelse med indkøb af produkter og tjenesteydelser.

Har du spørgsmål til HARTINGs miljøpolitik og/eller omfanget af miljøledelsessystemet? Skriv til os.

Tyskland: Dr. Stephan Middelkamp

Storbritannien: David Drummond

Kina: Catherine Xu

Schweiz: Steve Krüger

Rumænien: Felicia Bacila

USA: Jacob George