Terms of Use (NL)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden HARTING BV

I. Algemene Voorwaarden

1. De navolgende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Afnemer en Leverancier en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Voorts zijn deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing op alle toekomstige transacties, ongeacht of daarover wederom uitdrukkelijk overeenstemming is bereikt. Tegen alle voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Afwijkende voorwaarden van Afnemer die niet uitdrukkelijk door Leverancier zijn aanvaard, binden Leverancier niet, ongeacht of daartegen uitdrukkelijk bezwaar is gemaakt. Partijen zullen de totstandkoming van contracten en overeenkomsten schriftelijk bevestigen, evenals nevenregelingen die niet schriftelijk zijn overeengekomen, in het bijzonder in situaties waarin die afwijken van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op verkopen die plaatsvinden op basis van een handelsvoorwaarde, in het bijzonder de Incoterms. Voor zover leveringen plaatsvinden op basis van een van de Incoterms, dan zijn dan geldende Incoterms van toepassing. In geval van afwijkende handelsvoorwaarden prevaleren deze verkoop- en leveringsvoorwaarden of andere uitdrukkelijke overeenkomsten.

3. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn vrijblijvend, tenzij voor die specifieke aanbieding anders is overeengekomen. Ieder aanbod van Leverancier kan worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen vijf dagen na de kennisneming door Leverancier van de aanvaarding van haar aanbod.

4. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten gesloten met ondernemingen. Door het plaatsen van een bestelling bij Leverancier garandeert Afnemer te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

II. Reikwijdte van Leveringsverplichtingen

1. Leverancier behoudt zich alle eigendoms- en auteursrechten voor met betrekking tot alle documenten, zoals berekeningen, afbeeldingen of tekeningen die aan Afnemer zijn verstrekt in het kader van de onderhandelingen over of de uitvoering van het contract. Dit geldt ook voor alle schriftelijke documenten die als "vertrouwelijk" zijn gemarkeerd of die, kenbaar

voor Afnemer, een vertrouwelijke inhoud bevatten. Aanbiedingen en bijbehorende documentatie worden niet aan derden ter inzage gegeven, behoudens met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Documenten, tekeningen, monsters, etc. die betrekking hebben op de aanbieding dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd.2

2. Leverancier mag goederen en diensten te allen tijde in delen leveren voor zover dat in redelijkheid aanvaardbaar is voor Afnemer. Indien kleine hoeveelheden worden besteld mag Leverancier de te leveren hoeveelheid verhogen tot de kleinste verpakkingseenheid voor zover dit in redelijkheid aanvaardbaar is voor Afnemer. Daarnaast geldt dat afwijkingen van plus of min 10% op maatwerkleveringen bindend zijn voor Afnemer. Voor zover deelleveringen van bepaalde hoeveelheden zijn overeengekomen, geldt dit ook voor de desbetreffende deellevering.

III. Verzending/verpakking

1. Laden en verzenden geschiedt onverzekerd op risico van Afnemer ("af fabriek").

Leverancier zal trachten rekening te houden met de wensen en belangen van Afnemer voor wat betreft de wijze van verzending en de leveringsroute. Eventuele extra kosten als gevolg daarvan zijn voor rekening van Afnemer, ook indien is overeengekomen dat Leverancier de vrachtkosten voor zijn rekening neemt. Kennisgeving dat goederen gereed zijn voor verzending staat gelijk aan de daadwerkelijke verzending van goederen.

2. Op verzoek van Afnemer worden de goederen met de grootst mogelijke zorg verpakt en vindt verzending plaats naar beste inzicht van Leverancier. Leverancier heeft echter geen enkele contractuele verplichting in dit opzicht. In dit geval zijn de kosten voor rekening van Afnemer.

3. In geval van vertraging in verzending of aflevering als gevolg van het verzoek van Afnemer of door diens schuld, zal Leverancier de goederen ten behoeve van Afnemer en voor rekening en risico van Afnemer opslaan. In dat geval wordt een vergoeding voor opslag in rekening gebracht gelijk aan 1% van het factuurbedrag per maand of deel van een maand, waarbij de betalingsverplichting ingaat op de maand die volgt op de maand waarin kennisgeving heeft plaatsgevonden dat de goederen gereed zijn voor verzending.

4. Op verzoek van Afnemer, en op diens kosten, zal Leverancier de levering verzekeren tegen verlies, breuk, transport- en brandschade.

5. Verpakkingsmateriaal voor transport en alle overige verpakking mag niet aan Leverancier worden geretourneerd. Dit geldt niet voor europallets. Afnemer dient het verpakkingsmateriaal op eigen kosten af te voeren.

IV. Prijzen

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden prijzen uitsluitend voor bevestigde bestellingen en zijn deze af fabriek en exclusief verpakking. Prijzen zijn vermeld in euro‟s en zijn netto, d.w.z. exclusief omzetbelasting. Facturen dienen te worden voldaan zonder enige inhouding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.3

2. Indien de overeengekomen leveringstermijn meer dan twee maanden na de totstandkoming van het contract ligt, mag Leverancier prijzen aanpassen indien de kosten na totstandkoming van het contract zijn gestegen of gedaald, in het bijzonder als gevolg van collectieve arbeidsovereenkomsten of wijzigingen in materiaalprijzen. Op verzoek van Afnemer wordt bewijs van die wijzigingen overgelegd.

V. Betalingsvoorwaarden/verrekening/retentierecht

1. Tenzij anders is overeengekomen dient de koopprijs te worden voldaan binnen 10 dagen na factuurdatum. Indien de goederen eerst na ontvangst van de factuur aan Afnemer of op de overeengekomen bestemming moeten worden afgeleverd, gaat bedoelde betalingstermijn eerst in na ontvangst van de goederen. Indien Afnemer niet binnen genoemde termijn betaalt, is hij in verzuim.

2. In geval van verzuim heeft Leverancier recht op boeterente ter hoogte van de basisrentevoet plus 8% op jaarbasis, alsmede op vergoeding van alle overige schade. Indien Afnemer niet betaalt op de vervaldatum van de koopprijs doch niet in verzuim is, heeft Leverancier recht op vertragingsrente gelijk aan de basisrentevoet plus 2%.

VI. Overgang van risico

1. Het risico van ongevalschade aan of verlies van het contractuele artikel gaat over op Afnemer bij correcte overhandiging van de verzendklare levering aan Afnemer, diens agent of een persoon ingeschakeld door Afnemer voor de nakoming van zijn verplichtingen. Dit geldt ook indien kosteloze verzending is overeengekomen.

2. In geval van vertraging in de verzending of ontvangst als gevolg van verzoeken of schuld van Afnemer gaat het risico van ongevalschade of verlies over op Afnemer op de dag waarop de bestelling gereed is voor verzending en blijft dit risico bij Afnemer berusten gedurende de periode van de vertraging. Leverancier is echter verplicht om, op eerste verzoek en op kosten van Afnemer, zorg te dragen voor afdoende verzekering.

3. Daarnaast gaat het risico van ongevalschade of verlies over op Afnemer in geval van verzuim tot betaling of inontvangstneming.

4. Indien Software in de zin van artikel XIII van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden is overgedragen door middel van elektronische communicatie (bijvoorbeeld via internet) gaat het risico over op het moment dat de Software buiten de invloedssfeer van Leverancier komt (bijvoorbeeld bij downloaden). 4

VII. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de goederen blijft berusten bij Leverancier (Goederen onder Eigendomsvoorbehoud) totdat alle vorderingen van Leverancier uit hoofde van de zakelijke relatie met Afnemer zijn voldaan. In geval van een lopende rekening geldt het eigendomsvoorbehoud voor het erkende saldo op die lopende rekening. Afnemer mag Goederen onder Eigendomsvoorbehoud verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering, mits hij correct voldoet aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de contractuele relatie met Leverancier en hij in het bijzonder niet in betalingsverzuim verkeert. Afnemer mag geen pandrecht vestigen op de goederen of een eigendomsoverdracht overeenkomen bij wijze van zekerheidstelling.

2. Indien Afnemer in strijd met het contract of onzorgvuldig handelt of opzettelijk zijn contractuele verplichtingen schendt, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, heeft Leverancier het recht het contract te ontbinden en retournering van de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud te eisen zodra Leverancier een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog na te komen en deze nadere termijn is verlopen zonder dat Afnemer het verzuim heeft gezuiverd. Het voorgaande laat onverlet alle wettelijke bepalingen voor gevallen waarin een dergelijke nadere termijn niet vereist is. Een eis van Leverancier tot retournering van Goederen onder Eigendomsvoorbehoud houdt ontbinding in van het contract.

3. Afnemer draagt nu voor alsdan aan Leverancier over al zijn, al dan niet verwerkte, vorderingen uit hoofde van de verkoop van de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud jegens zijn kopers of jegens derden tot het definitieve factuurbedrag (inclusief eventuele omzetbelasting). Indien Afnemer en diens koper een lopende rekening zijn overeengekomen, omvat de overdracht van toekomstige vorderingen tevens het erkende saldo, en in geval van faillissement van de koper omvat deze tevens het saldo op dat moment zonder voorafgaande erkenning. Leverancier aanvaardt hierbij deze overdracht.

4. Afnemer mag de vorderingen na overdracht incasseren. Dit laat onverlet het recht van Leverancier om die vorderingen te incasseren. Leverancier zal de vorderingen echter niet incasseren zo lang Afnemer zijn vorderingen uit de verkregen opbrengsten voldoet, niet in betalingsverzuim verkeert, er geen faillissement is aangevraagd, en Afnemer niet heeft opgehouden te betalen. Indien een van deze gebeurtenissen zich voordoet, mag Leverancier verlangen dat Afnemer hem op de hoogte stelt van al zijn overgedragen vorderingen en zijn debiteuren, en alle overige informatie verstrekt die nodig is om de vorderingen te incasseren, alle daarmee samenhangende documentatie overhandigt, en de debiteuren (de derden) op de hoogte stelt van de overdracht.

5. Eventuele verwerking of transformatie van de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud vindt in elk geval plaats ten behoeve van Leverancier. Indien de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud worden verwerkt of gecombineerd met andere artikelen die geen eigendom zijn van Leverancier, wordt Leverancier mede-eigenaar van het nieuwe artikel naar evenredigheid van de waarde van het desbetreffende Goed onder Eigendomsvoorbehoud (definitief factuurbedrag, inclusief eventuele omzetbelasting) ten opzichte van de waarde van het andere verwerkte of gecombineerde artikel op het moment van verwerking of samenvoeging. Voor het nieuwe artikel dat ontstaat door de verwerking of samenvoeging geldt hetzelfde als voor het Goed onder Eigendomsvoorbehoud.

6. Indien de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud worden gemengd met andere artikelen die geen eigendom zijn van Leverancier op zodanige wijze dat deze niet meer gescheiden kunnen worden, wordt Leverancier mede-eigenaar van het nieuwe artikel naar evenredigheid van de waarde van het desbetreffende Goed onder Eigendomsvoorbehoud (definitief factuurbedrag, inclusief eventuele omzetbelasting) ten opzichte van de waarde van de andere mengartikelen op het moment van menging. Voor het geval van menging of 5

samenvoeging waarbij het artikel van Afnemer beschouwd wordt als het hoofdartikel komen Afnemer en Leverancier overeen dat Afnemer de mede-eigendom daarvan naar evenredigheid overdraagt. Leverancier aanvaardt hierbij deze overdracht. De

(mede-)eigendom van Leverancier uit hoofde van het voorgaande blijft kosteloos in bewaring bij Afnemer ten behoeve van Leverancier. Ter zekerheid zal Afnemer ook alle vorderingen jegens derden overdragen die voortvloeien uit de combinatie van het contractuele artikel met een onroerende zaak.

7. Afnemer zal de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud als een goed huisvader behandelen, apart houden van andere goederen en afdoende verzekeren tegen verlies, in het bijzonder verlies als gevolg van brand, waterschade of diefstal.

8. Afnemer zal Leverancier onverwijld op de hoogte stellen van alle handhavingsmaatregelen van derden met betrekking tot de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud, overgedragen vorderingen en alle overige zekerheidsrechten, en zal alle documentatie verstrekken die nodig is voor interventie. Dit geldt ook voor overige inmenging. De buitengerechtelijke kosten voor vrijgave en repatriëring zijn voor rekening van Afnemer. Dit geldt ook voor de kosten van gerechtvaardigde gerechtelijke tussenkomst indien die kosten niet op derden kunnen worden verhaald.

9. Indien de realiseerbare waarde van de bestaande zekerheid de totale schuld waarvoor zekerheid dient te worden gesteld met 15% overschrijdt, zal Leverancier op eerste verzoek van Afnemer een zekerheidsrecht naar keuze van Leverancier vrijgeven. De keuze van het vrij te geven zekerheidsrecht is aan Leverancier.

VIII. Leveringstermijnen, verzuim tot levering, overmacht, verzuim tot inontvangstneming

1. Opgegeven levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen.

Leverancier komt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim, en Afnemer kan de overeenkomst daardoor niet geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Bij niet-tijdige levering moet Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld, onder verlening van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn. Door Leverancier opgegeven leveringstermijnen gaan eerst in zodra technische vragen zijn opgelost en er schriftelijk overeenstemming is bereikt over de details van de bestelling. Afnemer dient zijn verplichtingen correct en tijdig na te komen, in het bijzonder noodzakelijke documentatie en voorzieningen tijdig te verzorgen, goedkeuring en andere toestemmingen te verlenen en te voldoen aan overeengekomen betalingsschema‟s.

2. In geval van overmacht, zoals brand, oorlog en staking en alle overige onvoorzienbare en onvermijdelijke schadelijke gebeurtenissen die niet onder de verantwoordelijkheid van Leverancier vallen, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. Dit geldt ook in geval van te late levering van essentiële grondstoffen en productiematerialen en andere onderdelen, tenzij de vertraging onder de verantwoordelijkheid van Leverancier valt. In al die gevallen stelt Leverancier Afnemer onverwijld op de hoogte van de vertraging. Indien bovengenoemde omstandigheden de economische betekenis van het contract of de inhoud

van de contractuele verplichtingen wezenlijk veranderen, of indien deze wezenlijke gevolgen hebben voor de onderneming van Leverancier, of indien duidelijk wordt dat nakoming van

het contract om feitelijke redenen niet mogelijk is, wordt het contract dienovereenkomstig aangepast. Indien dit bedrijfseconomisch niet te rechtvaardigen is, heeft Leverancier het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wetend dat die gebeurtenis van wezenlijk belang is, zal Leverancier Afnemer onverwijld op de hoogte stellen van zijn voornemen tot ontbinding, ook indien oorspronkelijk met Afnemer overeenstemming was bereikt over een verlenging van de leveringstermijn. Een dergelijke ontbinding zal in geen geval resulteren in enig recht op schadevergoeding. 6

3. De bepalingen van artikel XII zijn van overeenkomstige toepassing op de aansprakelijkheid van Leverancier wegens verzuim tot levering. Het voorgaande laat onverlet alle overige vorderingen en rechten van Afnemer, niet zijnde vorderingen tot schadevergoeding wegens verzuim tot levering.

4. Indien Afnemer in verzuim is bij de inontvangstneming heeft Leverancier recht op vergoeding van daaruit voortvloeiende schade en alle eventueel gemaakte bijkomende onkosten. Hetzelfde geldt indien Afnemer opzettelijk of uit nalatigheid verplichtingen tot het verlenen van medewerking niet naleeft.

IX. Inontvangstneming en nakoming

1. Bestelde artikelen, en in het bijzonder producten die specifiek zijn voor Afnemer, worden door Afnemer in ontvangst genomen of geaccepteerd, ook indien deze kleine afwijkingen vertonen, tenzij die afwijkingen van invloed zijn op de functionaliteit van het artikel.

2. Indien aflevering "af fabriek" is overeengekomen, geldt kennisgeving aan Afnemer dat de goederen gereed zijn voor verzending als nakoming van de leveringsovereenkomst. Indien "kosteloze" levering is overeengekomen, wordt de leveringsovereenkomst geacht te zijn nagekomen zodra de artikelen zijn overhandigd aan Afnemer of aan de personen die Afnemer inschakelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

X. Inname mogelijkheid

1. Indien Leverancier een artikel aan Afnemer levert dat aan te merken is als een nieuw artikel, in de zin dat het artikel klaar is voor gebruik en niet is aan te merken als een component, komt aan Afnemer de mogelijkheid toe om een soortgelijk afgedankt artikel afkomstig van een particulier huishouden kosteloos aan Leverancier aan te bieden, waarna Leverancier verplicht is het betreffende artikel in te nemen.

2. Van een soortgelijk artikel is sprake indien beide artikelen dezelfde functie hebben en het beoogde in te leveren artikel gelijkwaardig is aan het door Leverancier geleverde nieuwe artikel. Het is niet vereist dat het beoogde in te nemen artikel nog naar behoren functioneert.

3. Het is Afnemer toegestaan om bijbehorende onderdelen en hulpstukken, die onderdeel uitmaken van, dan wel gerelateerd zijn aan het beoogde in te leveren artikel, tezamen met het soortgelijke artikel aan Leverancier aan te bieden.

4. Afnemer kan enkel gebruik maken van deze inname mogelijkheid indien het beoogde in te nemen artikel afkomstig is van een particulier huishouden, dan wel indien het beoogde in te nemen artikel afkomstig is van een ander dan een particulier huishouden, maar dat naar haar aard en hoeveelheid is aan te merken als een vergelijkbaar artikel, als dat afkomstig van een particulier huishouden.

5. Leverancier aanvaardt geen verdergaande inname verplichting dan dwingend wettelijk is voorgeschreven.

XI. Garanties

1. Afnemer dient alle inkomende leveringen van Leverancier onverwijld te onderzoeken en Leverancier onverwijld na ontvangst van de goederen en/of ontdekking van het gebrek op de hoogte te stellen van alle gebreken. 7

2. Garanties worden slechts als zodanig aangemerkt als ze als zodanig zijn beschreven en onmiskenbaar als zodanig kunnen worden herkend.

3. Indien het verkochte een gebrek vertoont, zal Leverancier naar eigen keuze het recht hebben het artikel te herstellen of een nieuw artikel te leveren dat vrij is van gebreken, een en ander binnen een redelijke nadere termijn (corrigerende nakoming). Indien Leverancier kiest voor herstel, zijn alle daarbij gemaakte onkosten voor rekening van Leverancier, in het bijzonder de kosten van transport, vervoer, arbeid en materiaal voor zover deze niet zijn verhoogd doordat het contractuele artikel naar een andere plaats dan de plaats van nakoming is gebracht. Indien Afnemer ten onrechte een gebrek heeft gemeld, heeft Leverancier het recht om alle schade en onkosten op Afnemer te verhalen, voor zover Afnemer heeft erkend, dan wel uit nalatigheid heeft verzuimd te erkennen dat er geen sprake is van een gebrek doch dat de oorzaak van de gemelde storing onder de verantwoordelijkheid van Afnemer zelf valt.

4. Indien binnen een aanvaardbare nadere termijn geen corrigerende nakoming heeft plaatsgevonden mag Afnemer het contract ontbinden of de vergoeding verlagen. Een en ander laat onverlet alle vorderingen tot schadevergoeding in overeenstemming met artikel XII.

5. Leverancier is aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen indien Afnemer vorderingen tot schadevergoeding instelt die zijn gebaseerd op opzet of grove schuld, daaronder begrepen opzet of grove schuld van de vertegenwoordigers van Leverancier en van de door Leverancier inschakelde personen voor de nakoming van zijn verplichtingen.

6. Er kan geen sprake zijn van vorderingen wegens gebreken indien de afwijking van de overeengekomen staat verwaarloosbaar is, indien de belemmering voor het gebruik verwaarloosbaar is, indien er sprake is van gewone slijtage, of indien de schade ontstaat na de overgang van het risico als gevolg van onjuiste of onzorgvuldige behandeling, te zware operationele eisen, ongeschikte apparatuur of als gevolg van bijzondere externe invloeden die in de overeenkomst niet voorzien waren, alsmede indien er sprake is van Softwaregebreken die niet kunnen worden gereproduceerd. Indien Afnemer of derden op een onjuiste manier wijzigingen of reparatiewerkzaamheden hebben uitgevoerd, kunnen daarvoor en voor de resultaten daarvan geen vorderingen worden ingediend wegens gebreken.

7. Indien Afnemer recht heeft op corrigerende nakoming enerzijds en ontbinding van het contract of schadevergoeding in plaats van nakoming en/of vergoeding van onkosten anderzijds, kan Leverancier Afnemer verzoeken zijn rechten binnen een door Leverancier gestelde aanvaardbare nadere termijn uit te oefenen. Indien Afnemer zijn rechten niet binnen die nadere termijn uitoefent, kan hij zijn recht op schadevergoeding in plaats van nakoming en/of ontbinding nog slechts uitoefenen nadat hij opnieuw een aanvaardbaar uitstel heeft verleend.

8. Voor Software die is verstrekt voor onbepaalde tijd in overeenstemming met artikel XIII van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden geldt ter aanvulling het volgende:

Gebreken zijn alleen die afwijkingen van de specificatie die kunnen worden bewezen en gereproduceerd door Afnemer. Er is geen sprake van een gebrek indien het zich niet voordoet in de meest recent geleverde versie van de Software en het gebruik dat redelijkerwijs van Afnemer mag worden verwacht. Het gebrek en de gegevensverwerkingsomgeving waarin het zich voordoet worden hierin zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Er kan geen sprake zijn van vorderingen wegens gebreken

- indien het uitsluitend gaat om verwaarloosbare afwijkingen van de overeengekomen staat;

- indien het uitsluitend gaat om verwaarloosbare belemmeringen van het gebruik; 8

- in verband met schade als gevolg van onjuiste of onzorgvuldige behandeling door Afnemer of door derden;

- in verband met schade als gevolg van bijzondere externe invloeden die in het contract niet

voorzien waren;

- in verband met (de gevolgen van) wijzigingen die door Afnemer of door derden zijn uitgevoerd;

- in verband met uitbreidingen van de Software die door Afnemer of door derden zijn aangebracht en die verder gaan dan de door Leverancier verstrekte interfaces. Leverancier is niet aansprakelijk voor compatibiliteit van de geleverde Software met de gegevensverwerkingsomgeving die Afnemer gebruikt, tenzij Leverancier deze van tevoren

heeft onderzocht en de compatibiliteit en functionaliteit van de Software in verband daarmee uitdrukkelijk heeft bevestigd. Tenzij Leverancier een andere wijze van corrigerende nakoming verkiest, vindt corrigerende nakoming plaats door middel van herstel van de Software, als volgt:

(aa) Leverancier zal een nieuwe update of upgrade van de Software verstrekken indien Leverancier hierover beschikt of deze in redelijkheid door Leverancier kan worden aangeschaft. Indien Leverancier Afnemer een licentie voor meerdere gebruikers heeft verleend, mag Afnemer net zo veel kopieën maken van de ter herstel van het gebrek verstrekte update of upgrade als het aantal gebruikers in die licentie.

(bb) Leverancier zal aan Afnemer een tijdelijke oplossing ter beschikking stellen totdat een

update of upgrade kan worden verstrekt waarmee het gebrek kan worden omzeild, mits dit met redelijke inspanningen mogelijk is en Afnemer anders urgente zaken niet zou kunnen regelen.

(cc) Indien de verstrekte gegevensdrager of documentatie gebreken vertoont, kan Afnemer

uitsluitend verlangen dat Leverancier deze door een gegevensdrager of documentatie vervangt die vrij is van gebreken.

(dd) Het herstel van het gebrek wordt, naar keuze van Leverancier, uitgevoerd op het terrein van Leverancier of dat van Afnemer. Indien Leverancier verkiest het herstel op het terrein van Afnemer uit te voeren, zal Afnemer hard- en software ter beschikking stellen, evenals andere besturingscondities (met inbegrip van de benodigde machinetijd) en geschikt personeel. Afnemer zal Leverancier alle documentatie en informatie verstrekken waarover

hij beschikt en die nodig zijn voor het herstel van het gebrek.

9. Daarnaast geldt artikel XII voor vorderingen tot schadevergoeding. Vorderingen van Afnemer jegens Leverancier of de personen die hij inschakelt voor de nakoming van zijn verplichtingen in verband met gebreken, anders dan die welke in dit artikel XI zijn beschreven, zijn uitgesloten. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

10. Alle vorderingen en rechten van Afnemer in verband met gebreken, daaronder begrepen vorderingen tot schadevergoeding in verband met gebreken, verjaren na verloop van

12 maanden, te rekenen vanaf de overgang van het risico.

XII. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier en van de door haar ingeschakelde personen is beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door Leverancier afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

2. Indien op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het gefactureerde bedrag van de geleverde goederen.

3. Leverancier is niet aansprakelijk voor: 9

- bij Afnemer of derden ontstane schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs- indirecte of gevolgschade;

- bij Afnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Leverancier ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Leverancier

daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Leverancier

verbonden organisatie;

4. Leverancier heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van

Afnemer ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering.

5. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat Afnemer de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Leverancier te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

6. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden. Afnemer zal personeelsleden van Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

XIII. Gebruik en levering van Software

1. Indien bij de bestelling Software wordt gekocht, wordt een niet-exclusief recht aan Afnemer verleend tot gebruik van de verstrekte Software, met inbegrip van de bijbehorende documentatie. De Software wordt verstrekt voor gebruik op het geleverde contractuele artikel. Gebruik van de Software op meer dan één systeem is verboden. Het gebruiksrecht

is beperkt tot de overeengekomen periode, bij gebreke waarvan het gebruiksrecht geldt voor onbepaalde tijd.

2. Alle overige rechten op de Software en de documentatie, met inbegrip van kopieën daarvan, blijven berusten bij Leverancier of diens softwareleverancier. Afnemer mag geen

sublicenties verlenen.

3. Dit artikel XIII geldt uitsluitend voor de verstrekking van standaard Software die wordt verstrekt voor gebruik als onderdeel van of in verband met een levering van bijbehorende hardware (hierna: Software), alsmede voor de totale levering indien contractuele verplichtingen worden geschonden of sprake is van tekortkoming in de nakoming veroorzaakt door de Software. Daarnaast zijn op hardware de overige bepalingen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden bij uitsluiting van toepassing. De bepalingen voor Software van dit artikel XIII zijn niet van toepassing op „firmware‟.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in het contract met Afnemer, aanvaardt Leverancier geen enkele verplichting tot onderhoud van Software. Hiervoor is een afzonderlijke overeenkomst vereist.

5. Indien documentatie wordt verstrekt, omvat het begrip "Software" hierna tevens de

documentatie in het contractueel overeengekomen format.

6. Indien het gebruiksrecht voor bepaalde tijd is verleend, zijn daarnaast de volgende bepalingen van toepassing: Afnemer mag de Software uitsluitend gebruiken in combinatie met de in de contractuele documentatie (zoals een softwareproductbeschrijving) vermelde hardware, bij gebreke waarvan Afnemer de Software uitsluitend mag gebruiken in combinatie met de bij de Software geleverde hardware. Voor gebruik van de Software in combinatie met andere apparaten is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier vereist. Gebruik van de Software in combinatie met een krachtiger apparaat geeft Leverancier recht op een toereikende aanvullende vergoeding. Dit geldt niet indien en voor zover Afnemer de Software tijdelijk gebruikt in combinatie met een vervangend 10

apparaat, voor zover dat is overeengekomen, in verband met een gebrek aan het overeengekomen apparaat.

7. De Software wordt uitsluitend verstrekt in een voor machines leesbaar format (objectcode), tenzij anders is overeengekomen of indien verstrekking van Software in broncode is overeengekomen omdat daarin open-source software is opgenomen in overeenstemming met artikel XIII lid 12.

8. Afnemer mag uitsluitend voor back-updoeleinden een kopie van de Software maken (back- upkopie). Daarnaast mag Afnemer de Software uitsluitend kopiëren indien er een licentie voor meerdere gebruikers geldt in overeenstemming met lid 13.

9. Het is Afnemer niet toegestaan de Software te wijzigen, aan reverse-engineering te onderwerpen, te vertalen of onderdelen daaruit te verwijderen. Afnemer mag geen alfanumerieke of andere herkenningstekens van de gegevensdrager verwijderen en dient deze ongewijzigd op elke back-upkopie over te nemen. Daarnaast mag Afnemer de Software uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen kopiëren, herbewerken, vertalen of van objectcode omzetten in broncode. Afnemer mag de gegevens van de fabrikant, in het bijzonder de auteursrechtaanduidingen, niet verwijderen of wijzigen, behoudens met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.

10. Afnemer mag zijn gebruiksrecht met betrekking tot de Software uitsluitend aan derden doorgeven in combinatie met de apparaten of de gegevensdrager waarmee hij de Software van Leverancier heeft gekocht. In geval van overdracht van het gebruiksrecht aan derden dient Afnemer ervoor te zorgen dat aan die derde geen verdere gebruiksrechten worden verleend dan die welke Afnemer heeft op grond van dit artikel XIII en dat die derde ten minste de in dit contract beschreven verplichtingen met betrekking tot de Software overneemt. In dat geval mag Afnemer geen kopieën van de Software behouden. Indien

Afnemer de Software aan een derde verstrekt, is Afnemer verantwoordelijk voor de naleving van eventuele exportverplichtingen en dient hij Leverancier te vrijwaren in verband met dergelijke verplichtingen.

11. Indien aan Afnemer Software is verstrekt waarvoor Leverancier slechts een recht heeft afgeleid van derden (Software van Derden) gelden de gebruiksvoorwaarden tussen Leverancier en diens licentiegever in aanvulling op en prevaleren zij boven dit artikel XII.

12. Indien en voor zover aan Afnemer open-source software is verstrekt, gelden de gebruiksrechten die van toepassing zijn op de open-source software in aanvulling op en prevaleren zij boven dit artikel XIII. Op eerste verzoek van Afnemer zal Leverancier hem de broncode verstrekken indien de gebruiksrechten voorzien in overhandiging van de broncode. In dat geval zal Leverancier verwijzen naar het bestaan en de gebruiksvoorwaarden van verstrekte Software van Derden en open-source software en deze op verzoek ter beschikking stellen. Indien Afnemer deze gebruiksvoorwaarden

schendt, mogen zowel Leverancier als diens licentiegever alle hieruit voortvloeiende rechten

en vorderingen op eigen naam uitoefenen en instellen.

13. Voor gelijktijdig gebruik van de Sofware op verschillende apparaten of op verschillende werkplekken is een afzonderlijk te verlenen gebruiksrecht vereist. Hetzelfde geldt indien de Software wordt gebruikt in netwerken, hoewel het kopiëren van de Software hieronder niet begrepen hoeft te zijn. In dat geval (hierna: Licenties voor Meerdere Gebruikers) gelden de navolgende bepalingen van lid (aa) en (bb) in aanvulling op en prevaleren zij boven de voorgaande bepalingen van dit artikel XIII:

(aa) Voor een Licentie voor Meerdere Gebruikers is een uitdrukkelijke schriftelijke

bevestiging van Leverancier vereist met betrekking tot het aantal toegestane kopieën dat Afnemer van de verstrekte Software mag maken en met betrekking tot het aantal apparaten of werkplekken waarop de Software kan worden gebruikt. Voor Licenties voor Meerdere 11

Gebruikers voor Software die in gebruik is gegeven voor bepaalde tijd, mogen de Licenties voor Meerdere Gebruikers uitsluitend door Afnemer aan derden worden overgedragen indien deze gezamenlijk worden overgedragen en met inbegrip van alle apparaten waarop de Software mag worden gebruikt.

(bb) Afnemer dient de door Leverancier bij de Licentie voor Meerdere Gebruikers verstrekte richtlijnen voor kopiëren in acht te nemen. Afnemer dient bij te houden waar alle kopieën zich bevinden en de desbetreffende bescheiden op eerste verzoek aan Leverancier over te leggen.

XIV. Monsters en documentatie van Afnemer

1. Monsters worden uitsluitend verstrekt tegen betaling, tenzij anders is overeengekomen, en zullen bovendien uitsluitend dienen als voorbeeld bij benadering.

2. Indien Afnemer tekeningen, documenten en andere informatie verstrekt, is Afnemer ervoor verantwoordelijk dat het contractuele gebruik van die tekeningen, documenten en informatie geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

XV. Voorwaarde, eindgebruikersverklaring

1. De totstandkoming van de individuele contracten en de respectieve uitvoering van de contracten door partijen gelden onder voorbehoud dat deze geen overtreding van (inter)nationale wetgeving, in het bijzonder exportbeperkingen, inhouden.

2. Op verzoek dient Afnemer eindgebruikersverklaringen voor de bestelde goederen en producten te verstrekken in overeenstemming met de geldende exportbeperkingen.

XVI. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Als plaats van nakoming van alle verplichtingen, met inbegrip van retourzendingen, geldt

‟s-Hertogenbosch, tenzij anders is overeengekomen.

2. Op alle overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Alle geschillen, voortvloeiende uit met Leverancier gesloten overeenkomsten, zullen worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

4. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

XVII. Overdraagbaarheid van het contract

1. Afnemer mag zijn contractuele rechten uitsluitend aan derden overdragen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.