Beleid betreffende veiligheid op het werk, milieu en energie

Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus

Ons beleid betreffende veiligheid op het werk, milieu en energie wordt gedefinieerd door de gedragsvoorschriften tijdens het werk en de bescherming van het milieu, evenals energie-efficiëntie in de HARTING Technology Group. Deze zijn vastgelegd door het ondernemingsmanagement en zijn bindend voor alle activiteiten en in alle vestigingen van de HARTING Technology Group wereldwijd.

De HARTING Technology Group erkent zijn verantwoordelijkheden als actief lid van de maatschappij: natuur, maatschappij, economie en elk afzonderlijk bedrijf vormen een onderdeel van een mondiaal ecologisch systeem, waarvan het evenwicht en de biodiversiteit cruciaal zijn voor het voortbestaan van al het leven. Als onderneming onderstrepen wij onze speciale verantwoordelijkheid om de gezondheid van onze medewerkers te behouden.

Wij zijn ervan overtuigd dat het verstandige gebruik van kosteloze natuurlijke hulpbronnen – lucht, water en land, maar ook flora en fauna - met economische marktinstrumenten moet zijn verzekerd en dat continue verbetering alleen gezamenlijk kan worden bereikt. Wij zien grote ondernemerskansen in een milieugericht vrij economisch systeem dat ook het welzijn van toekomstige generaties verzekert.

Als wereldwijd actieve onderneming kunnen wij alleen levensvatbaar blijven en werken, als wij het doel van duurzame ontwikkeling volgen in economische, ecologische en maatschappelijke aspecten en als een lid van de maatschappij.
Dankzij deze erkenning hanteren wij dan ook de volgende principes:

 • HARTING beschouwt de bescherming van mens en milieu als een zorg van fundamenteel belang. Het ondernemingsmanagement beoordeelt deze richtlijnen voor bescherming op het werk en van het milieu regelmatig opnieuw aan de hand van nieuwe vereisten, legt procedures vast voor de doeltreffende omzetting in de operationele praktijk en biedt de middelen die daarvoor noodzakelijk zijn.
 • HARTING versterkt het persoonlijke gevoel van verantwoordelijkheid voor het milieu bij alle medewerkers en moedigt ze aan om bij hun commerciële activiteiten en onze producten mogelijke milieuverontreiniging op te merken.
 • HARTING stimuleert en beloont de deelname van de medewerkers aan de verbetering van veiligheid op het werk en van milieuprestaties binnen de Technology Group. HARTING maakt gebruik van een gedecentraliseerd ideëenmanagement ter beoordeling van verbeteringen. Ter bescherming van zijn medewerkers, buren, klanten en gebruikers, evenals van het milieu vermindert HARTING voortdurend de gevaren en risico's in de productie, verkoop, toepassing, recycling en afvalverwijdering van zijn producten. Met beroepsmatige, gezondheids- en milieuaspecten is bij de ontwikkeling van nieuwe producten en productiemethodes reeds rekening gehouden.
 • HARTING besteedt veel aandacht aan vragen en bezwaren van het publiek en andere betrokken partijen met betrekking tot de producten en bedrijfsactiviteiten en behandelt deze constructief.
 • HARTING geeft actief informatie over de milieugevolgen die hij veroorzaakt, zijn milieuprestaties en het bereik van het milieumanagementsysteem en maakt deze onderwerpen toegankelijk voor geïnteresseerde partijen.
 • HARTING informeert zijn klanten over het veilige gebruik, recycling en afvalverwijdering van zijn producten. Wij breiden voortdurend onze kennis over mogelijke effecten van producten, productiemethodes en milieuaspecten uit met het oog op de mens en het milieu.
 • De bedrijven waaraan de HARTING Technology Group werk uitbesteedt, worden door HARTING verplicht tot navolging van de beroeps-, gezondheids- en milieustandaarden.
 • HARTING zet zich in om letsel en ziekte van al zijn medewerkers te voorkomen.
 • HARTING maakt bewust zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
 • HARTING leeft de betreffende nationale wettelijke en andere vereisten na en doet dat ook vrijwillig. De complete HARTING Technology Group streeft naar een hoge mate van veiligheid en gezondheid op het werk en milieubescherming.
 • HARTING zet zich in om zijn energie-efficiëntie, gezondheid en veiligheid op het werk, milieuprestaties en veiligheidsmanagementsysteem continu te verbeteren.
 • HARTING beschouwt energie-efficiëntie als een belangrijk selectiecriterium bij de inkoop van producten en services.

Hebt u vragen over het HARTING-milieubeleid en/of het bereik van het milieumanagementsysteem? Schrijf ons.

Duitsland: Dr. Stephan Middelkamp

VK: David Drummond

China: Catherine Xu

Zwitserland: Steve Krüger

Roemenië: Felicia Bacila

VS: Jacob George