Bezpieczeństwo pracy, środowiska oraz zarządzania energią

Naszą odpowiedzialność traktujemy poważnie

Nasze zasady BHP, ochrony środowiska i wydajności energetycznej są określone przez zasady postępowania w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej w całej Grupie Technologicznej HARTING. Są one ustalane przez kierownictwo firmy i obowiązują we wszystkich działaniach i we wszystkich zakładach Grupy Technologicznej HARTING na całym świecie.

Grupa Technologiczna HARTING uznaje swoją odpowiedzialność jako aktywnego członka społeczeństwa: Traktujemy przyrodę, społeczeństwo, gospodarkę i każde przedsiębiorstwo jako część globalnego systemu ekologicznego, którego równowaga i bioróżnorodność są decydujące dla kontynuacji wszelkiego życia. Jako przedsiębiorstwo biznesowe rozumiemy naszą szczególną odpowiedzialność za zapewnienie zdrowia naszych pracowników.

Jesteśmy przekonani, że rozsądne wykorzystanie wolnych zasobów - powietrza, wody i ziemi, a także flory i fauny - musi być zapewnione za pomocą gospodarczych instrumentów rynkowych, a ciągłą poprawę można osiągnąć jedynie wspólnym wysiłkiem. Widzimy duże szanse biznesowe w ukierunkowanym na ekologię wolnym systemie gospodarczym, który zapewnia także dobrobyt przyszłym pokoleniom.

Jako firma działająca globalnie możemy utrzymać się na rynku tylko wtedy, gdy będziemy realizować cel zrównoważonego rozwoju w aspekcie ekonomicznym, ekologicznym i społecznym oraz jako członek społeczeństwa.
Dzięki świadomości tego zobowiązujemy się do działania zgodnie z następującymi zasadami:

 • Firma HARTING uznaje ochronę osób i środowiska za kwestię o fundamentalnym znaczeniu. Kierownictwo przedsiębiorstwa będzie regularnie dokonywać ponownej oceny niniejszych wytycznych dotyczących BHP i ochrony środowiska pod kątem nowych wymogów, ustanawiać procedury ich skutecznego przełożenia na praktykę operacyjną oraz zapewniać wymagane do tego środki.
 • Firma HARTING wzmacnia osobiste poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne u wszystkich pracowników i zachęca ich do dostrzegania zagrożenia potencjalnego zanieczyszczenia środowiska w wyniku działalności handlowej i oddziaływania naszych produktów.
 • Firma HARTING wzmacnia osobiste poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne u wszystkich pracowników i zachęca ich do dostrzegania możliwego zanieczyszczenia środowiska w wyniku działalności handlowej i naszych produktów. HARTING wykorzystuje zdecentralizowane zarządzanie pomysłami do oceny ulepszeń. HARTING stale zmniejsza zagrożenia i ryzyko związane z produkcją, sprzedażą, eksploatacją, recyklingiem i utylizacją swoich produktów, w celu ochrony swoich pracowników, sąsiadów, klientów i użytkowników, a także środowiska naturalnego. Przy opracowywaniu nowych produktów i metod produkcji uwzględniamy kwestie dotyczące BHP i ochrony środowiska.
 • Firma HARTING przywiązuje dużą wagę do pytań i zastrzeżeń opinii publicznej i innych zainteresowanych stron w odniesieniu do produktów i działalności przedsiębiorstwa oraz konstruktywnie je rozpatruje je.
 • Firma HARTING aktywnie informuje o powodowanych przez siebie skutkach ekologicznych, swoich osiągnięciach w dziedzinie ochrony środowiska oraz o zakresie systemu zarządzania środowiskowego i udostępnia te tematy zainteresowanym stronom.
 • Firma HARTING informuje swoich klientów o bezpiecznym użytkowaniu, recyklingu i utylizacji swoich produktów. Nieustannie pracujemy nad poszerzaniem naszej wiedzy na temat możliwego wpływu produktów, metod produkcji i ich aspektów środowiskowych na ludzi i środowisko.
 • Firmy, którym GrupaTechnologiczna HARTING zleca prace, są zobowiązane przez HARTING do przestrzegania norm BHP i ochrony środowiska.
 • Przedsiębiorstwo HARTING angażuje się w zapobieganie urazom i chorobom wszystkich swoich pracowników.
 • HARTING świadomie oszczędne wykorzystuje zasoby.
 • Firma HARTING zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich krajowych wymogów prawnych i innych, jak również dobrowolnych zobowiązań i dąży w całej Grupie Technologicznej HARTING do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, zdrowia i ochrony środowiska.
 • Firma HARTING zobowiązuje się do ciągłego zwiększania efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania BHP.
 • Firma HARTING zobowiązuje się do uznania efektywności energetycznej za ważne kryterium wyboru przy zamawianiu produktów i usług.

Czy mają Państwo pytania dotyczące zasad ochrony środowiska HARTING i/lub zakresu systemu zarządzania środowiskiem? Napiszcie do nas w tej kwestii.

Niemcy: Dr. Stephan Middelkamp

Wielka Brytania: David Drummond

Chiny: Catherine Xu

Szwajcaria: Steve Krüger

Rumunia: Felicia Bacila

USA: Jacob George