Arbetsskydd, miljö- och energipolicy

Vi tar seriöst på vårt ansvar

Vårt arbetsskydd, miljö- och energipolicy definieras av uppförandekoden för arbets- och miljöskydd, samt energieffektivitet i företagsgruppen HARTING Technology. Grunden läggs av företagsledningen och är bindande för alla aktiviteter och på alla företagsgruppen HARTING Technology:s platser i hela världen.

Företagsgruppen HARTING Technology erkänner vårt ansvar som en aktiv samhällsaktör: vi ser naturen, samhället, ekonomin och alla företag som delar i ett globalt ekologiskt system vars balans och biodiversitet är avgörande för allt liv och dess fortlevnad. Som affärsföretag så erkänner vi vårt särskilda ansvar att vårda våra anställdas hälsa.

Vi är övertygade om att en klok användning av fria resurser – luft, vatten och jord samt floran och faunan – måste säkerställas med ekonomiska marknadsinstrument, och att en kontinuerlig förbättring bara kan uppnås med gemensamma ansträngningar. Vi ser stor entrepenörspotential i ett miljöorienterat fritt ekonomiskt system som även säkerställer framtida generationers välfärd.

Som ett globalt aktivt företag så kan vi bara fortsätta vara verksamma och lönsamma om vi följer målet med hållbar utveckling i ekonomiska, ekologiska och sociala hänseenden och som en samhällsaktör.
Som ett erkännande av det ovan nämnda så förbinder vi oss att agera i enlighet med följande principer:

 • HARTING ser skyddet av personer och miljön som en angelägenhet av grundläggande betydelse. Företagsledningen omprövar dessa riktlinjer regelbundet avseende arbets- och miljöskydd enligt nya krav, etablerar förfaranden för att omsätta dem effektivt till en fungerande praktik, och tillhandahåller de medel som krävs för det.
 • HARTING stärker det personliga ansvaret för miljön för alla anställda och uppmuntrar dem att uppmärksamma eventuella miljöföroreningar som orsakas av företagsverksamheten och våra produkter.
 • HARTING uppmuntrar och belönar de anställdas deltagande vid förbättringen av arbetsskyddet och miljöarbetet inom Technology-gruppen. HARTING använder en decentraliserad idéhantering för förbättringsbedömningen. HARTING reducerar kontinuerligt faror och risker för sina produkter i produktionen, försäljningen, återvinningen och avfallshanteringen, för att skydda anställda, närsamhället, kunder och användare, samt miljön. Arbets-, hälso- och miljöaspekterna beaktas redan när nya produkter och produktionsmetoder utvecklas.
 • HARTING värdesätter allmänhetens och andra intressenters frågor och kritik vad gäller produkter och företagsaktiviteter och tar hänsyn till dem på ett konstruktivt sätt.
 • HARTING informerar aktivt om uppkommen miljöpåverkan, miljöresultat och miljöledningssystemets omfattning och tillhandahåller dessa för intresserade parter.
 • HARTING informerar sina kunder om en säker användning, återvinning och avfallshantering av sina produkter. Vi arbetar kontinuerligt med att utöka vår kunskap om produkternas och produktionsmetodernas möjliga påverkan och deras miljöaspekter för människor och miljön.
 • De företag som företagsgruppen HARTING Technology anlitar som underleverantörer förpliktigas av HARTING att följa arbets- hälso och miljöstandarder.
 • HARTING förbinder sig att förebygga olyckor och sjukdomar för alla anställda.
 • HARTING arbetar medvetet med att använda resurser på ett sparsamt sätt.
 • HARTING förbinder sig att följa respektive nationella lagar och andra krav samt frivilliga förpliktelser och målsättningar i hela företagsgruppen HARTING Technology för en hög grad av arbetsskydd, hälso- och miljöskydd.
 • HARTING förbinder sig att kontinuerligt förbättra energieffektiviteten, arbetshälsan och -skyddet och miljöarbetet och att kontinuerligt förbättra ledningssystemet för miljön, arbetshälsa och -skydd.
 • HARTING förbinder sig att beakta energieffektivitet som ett viktigt urvalskriterium vid upphandlingar av produkter och tjänster.

Har du frågor om HARTING:s miljöpolicy och/eller miljöledningssystemets omfattning? Skriv till oss.

Tyskland: Dr. Stephan Middelkamp

UK: David Drummond

Kina: Catherine Xu

Schweiz: Steve Krüger

Rumänien: Felicia Bacila

USA: Jacob George