Zasady użytkowania

Zakres odpowiedzialności

Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość oferty informacyjnej zgodnie z przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami:

Dostawca powinien dołożyć należytej staranności, by zapewnić precyzyjność i kompletność informacji zawartych w serwisie.

Serwis internetowy prezentuje produkty oraz ich opisy zgodnie z uznaniem dostawcy. Prezentowanie informacji nie powoduje powstania żadnych roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. Wyczerpujące informacje zostają udostępnione wyłącznie na prośbę przez upoważnionego pracownika dostawcy lub przez kontrahenta dostawcy. Osoba upoważniona do kontaktu jest osiągalna pod następującym adresem e-mail: [email protected].

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu rękojmi lub gwarancji, za precyzyjność ani kompletność informacji dostępnych w serwisie, ani za ich aktualność. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu rękojmi lub gwarancji, za precyzyjność ani kompletność informacji dostępnych w serwisie, ani wszelkie bezpośrednie lub pośrednie łącza z/do serwisu, ani za ich aktualność. Dostawca nie gwarantuje, że informacje dostarczone poprzez bezpośrednie lub pośrednie łącza nie naruszają praw rzeczowych, osobistych ani własności intelektualnej osób trzecich. Dostawca nie odpowiada za żadne błędy lub zaniechania występujące na stronach, do których prowadzą łącza. Obecność łączy prowadzących do innych stron internetowych nie oznacza wsparcia, sponsorowania, afiliacji ani rekomendowania ich przez dostawcę.

Ze względów prawnych nie możemy ani nie podejmujemy prób kontrolowania informacji dostarczanych przez kontrahentów lub użytkowników, udostępnianych w serwisie. Serwis pełni jedynie funkcję pośredniczącą. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej strony internetowej otwartej z użyciem łącza. Dostawca nie kontroluje jakości, bezpieczeństwa ani zgodności z prawem informacji dostarczonych przez inne podmioty. Każde przedsiębiorstwo, poza dostawcą serwisu, które udostępnia informacje w serwisie, odpowiada za treść prezentowaną na platformie e-business lub innej. Z uwagi na fakt, że dostawca nie posiada szczegółowej wiedzy pozwalającej na analizę treści na stronach internetowych, do których prowadzą łącza, zaleca się kierowanie zasadą ostrożności i zdrowym rozsądkiem korzystając z serwisu. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bez uprzedzenia zmian lub modyfikacji informacji dostępnych w serwisie.

Dostawca nie odpowiada za bezpośrednio lub pośrednio wynikłe szkody (w tym utracone zyski o charakterze szczególnym, przypadkowym lub wynikowym) wszelkiego rodzaju, stwierdzone, przypuszczane lub nieujawnione, które w jakikolwiek sposób mogłyby wiązać się z informacjami udostępnianymi w serwisie. W przypadku zastrzeżeń dotyczących innej strony internetowej, prosimy o bezpośredni kontakt z jej administratorem.


Prawa autorskie / Znaki towarowe
Zawartość tego serwisu jest objęta prawem autorskim. W braku postanowień przeciwnych, dostawca serwisu dysponuje wszelkimi prawami. Wszystkie prawa zastrzeżone. Użytkownik serwisu dysponuje prawem do zachowania i kopiowania całości lub fragmentów treści, obrazów i wykresów udostępnionych w serwisie pod warunkiem uznania praw dostawcy. Wszystkie treści zabezpieczone pod względem praw autorskich użyte w tym serwisie internetowym, obejmujące m.in. oznaczenia produktów, logotypy i nazwy firm, są odpowiednio oznakowane.


Prawo

Stosuje się wyłącznie prawo polskie.

WYMÓG POWIADOMIENIA
Niedozwolona jest, w przypadku osób lub firm, sprzedaż lub dystrybucja wyrobów tytoniowych w większości lub wszystkich jurysdykcjach USA bez umieszczenia w miejscu sprzedaży widocznego i czytelnego powiadomienia o treści: ZAKAZ SPRZEDAŻY WYROBÓW TYTONIOWYCH OSOBOM DO LAT 18. Dostawca nie odpowiada za brak umieszczenia stosownego powiadomienia przez podmiot zobowiązany.