Gebruik van internet-downloads en technische documenten van HARTING

1. Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van downloads die op het internet beschikbaar worden gesteld en andere technische documenten van HARTING Stiftung & Co KG alsmede van alle bedrijven en dochterondernemingen die ermee verwant zijn (gezamenlijk hieronder beschreven als "HARTING") in de betekenis van §§ 15 ff. AKtg (vennootschap).

2. Juridisch voorbehoud

 • De inhoud van de websites van HARTING worden beschermd door het auteursrecht. De rechten op alle logo's, handelsmerken, merken, gegevensbladen, weergaven, data, tekeningen, technische documenten en informatie zijn het exclusieve eigendom van HARTING.
 • Elke vorm van verwerking, gebruik of publicatie, met name voor commerciële doeleinden, die verder reikt dan de rechten die zijn verleend in dit document, zelfs in een verkorte versie, vereist altijd alleen de uitdrukkelijk toestemming van HARTING.
 • Kennisgevingen van auteursrechten of van andere eigendomsrechten mogen niet worden verwijderd.

3. Gebruiksrecht

 • De inhoud van de websites van HARTING en de informatie alsmede de technische documenten die beschikbaar zijn voor download, mogen worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt of anderszins worden gedupliceerd voor de informatievoorziening en het interne gebruik in samenhang met een gepland of daadwerkelijk gebruik van producten van HARTING.
 • Zonder de schriftelijke toestemming van HARTING is de verspreiding van de informatie evenals van de technische documenten voor openbare of commerciële doeleinden of een ander gebruik verboden.

4. Recht van aanpassing en de plicht van de gebruiker voor inspectie

 • HARTING behoudt zich het recht voor om de technische documentatie en de producten die in de technische documenten of de informatie zijn beschreven, en de producten die in deze informatie zijn beschreven, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Updates door HARTING ontslaan de gebruiker niet van de verplichting om regelmatig informatie in te winnen over de betreffende huidige informatie en de inhoud van de websites van HARTING.
 • Door gebruiksrechten te verlenen in overeenstemming met par. 3 van deze voorwaarden is HARTING niet verplicht om informatie te verstrekken over wijzigingen in producten en/of technische documenten.
 • De gebruiker moet onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en het beoogde doel van de producten in de betreffende toepassing controleren; met name ten aanzien van de naleving van geldige standaarden en wetten.

5. Aansprakelijkheid

 • Alle informatie die wordt vermeld in de technische documenten, is zonder enige uitdrukkelijke, impliciete of stilzwijgende garantie.
 • HARTING is vanwege het verlenen van de toegang niet aansprakelijk voor onjuiste informatie of technische documenten die fouten bevatten, schade of virussen die de computer, de apparatuur of andere aanvragende of downloadende apparatuur in gevaar brengen.
 • De voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in gevallen van opzet, grove nalatigheid, letsel aan leven, lichaam of gezondheid, of vanwege de schending van fundamentele, contractuele verplichtingen, of voor zover er een verplichte aansprakelijkheid bestaat, bijv. in overeenstemming met de wet op productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz). Fundamentele contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen, waarvan de voldoening eraan op de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maken, en waarvan de naleving mag worden verwacht van de contractanten. De claim voor compensatie voor schending van fundamentele, contractuele verplichtingen is echter beperkt tot typische, voorzienbare contractbreuk. In deze verordening is de bewijslast ten nadele van de gebruiker echter niet opgenomen.

6. Plaats van jurisdictie/wetgeving

 • De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is aanvullend geldig op de overeenkomsten in dit contract onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. d.d. 11-04-1980 (CISG).
 • Place of jurisdiction vis-à-vis companies or businessmen is Espelkamp.

7. Scheidbaarheidsclausule

 • Indien een van de voornoemde bepalingen ongeldig is of wordt, dan zullen de betreffende partijen gezamenlijk een nieuwe overeenkomen die voor wat betreft de inhoud het dichtst in de buurt komt van de geldige. Indien één of meer bepalingen in dit contract ongeldig is of wordt, dan blijft de geldigheid van de andere bepalingen daardoor onverminderd van kracht.