Korzystanie z pobranych materiałów i dokumentacji technicznej HARTING

1. Informacje ogólne

 • Powyższe warunki dotyczą korzystania z materiałów do pobrania udostępnianych w internecie i innej dokumentacji HARTING Stiftung & Co KG a także wszystkich spółek i podmiotów zależnych związanych z fundacją (wspólnie opisywanych poniżej jako „HARTING”) zgodnie z §§ 15 i nast. niemieckiej ustawy o akcjach (AktG, spółka giełdowa).

2. Zastrzeżenie prawne

 • Treści na stronach internetowych HARTING są chronione prawem autorskim. Prawa do wszystkich logotypów, znaków towarowych, marek, kart charakterystyki, widoków, danych, rysunków, dokumentacji technicznej i informacji są wyłączną własnością HARTING.
 • Wszelkie formy przetwarzania, wykorzystania lub publikacji, w szczególności dla celów komercyjnych, wykraczające poza prawa przyznane niniejszym dokumencie, nawet w formie skróconej, zawsze wymagają wyraźnej zgody ze strony HARTING.
 • Wymagane jest usunięcie wszelkich informacji o prawach autorskich lub o innych prawach własności.

3. Prawo do korzystania

 • Treści prezentowane przez HARTING na stronach internetowych oraz dostępne do pobrania informacje i dokumentację techniczną wolno pobierać, zapisywać, drukować lub powielać w inny sposób dla potrzeb informacyjnych i użytku wewnętrznego w połączeniu z planowanym lub faktycznym stosowaniem produktów HARTING.
 • Rozpowszechnianie informacji oraz dokumentacji technicznej dla celów publicznych lub komercyjnych oraz innego rodzaju zastosowania są zabronione bez zgody HARTING wyrażonej na piśmie.

4. Prawo do modyfikacji i obowiązek kontroli przez użytkownika

 • HARTING zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, zmian w dokumentacji technicznej i w produktach opisywanych w dokumentacji technicznej oraz w informacjach i produktach opisywanych w tych informacjach.
 • Aktualizacje po stronie HARTING nie zwalniają użytkownika z obowiązku regularnego zasięgania aktualnych informacji i zaznajamiania się z treściami na stronach internetowych HARTING.
 • Przyznając prawo korzystania zgodnie z paragrafem 3 niniejszych warunków, HARTING nie przyjmuje na siebie obowiązku przekazywania informacji o zmianach w produkcie ani w dokumentacji technicznej.
 • Użytkownik musi we własnym zakresie sprawdzać zdatność i przeznaczenie produktu w kontekście przewidywanego zastosowania, w szczególności w odniesieniu do zgodności z obowiązującymi normami i uregulowaniami prawnymi.

5. Odpowiedzialność

 • Jakiekolwiek informacje w dokumentacji technicznej nie są objęte gwarancją sformułowaną wyraźnie, pośrednio ani w sposób domyślny.
 • HARTING nie odpowiada za nieprawidłowe informacje lub błędy w dokumentacji technicznej, szkody lub wirusy atakujące wskutek dostępu komputery, osprzęt, czy inne urządzenia wysyłające żądania lub pobierające dane.
 • Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, przypadków uszczerbku na życiu lub zdrowiu oraz naruszeń podstawowych obowiązków umownych oraz sytuacji, w których odpowiedzialność jest obowiązkowa, tzn. wynikająca z przepisów prawnych o odpowiedzialności za produkt (w Niemczech Produkthaftungsgesetz). Podstawowymi obowiązkami umownymi są takie zobowiązania, których wykonanie przede wszystkim umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których wykonania zwykle spodziewają się strony umowy. Jednocześnie roszczenie odszkodowawcze za naruszenie podstawowych zobowiązań ograniczone jest do typowej, przewidywalnej szkody kontraktowej. Zmiana ciężaru dowodowego na niekorzyść użytkownika nie jest związana z niniejszą regulacją.

6. Miejsce jurysdykcji/legislacja

 • Uzupełniająco do postanowień niniejszej umowy obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 11.04.1980 (CISG).
 • Miejsce jurysdykcji ze spółkami lub przedsiębiorcami określa się na Espelkamp.

7. Klauzula rozdzielności

 • Jeżeli którykolwiek z powyższych zapisów okazałby się być bezskuteczny obecnie lub w przeszłości, strony umowy w porozumieniu sformułują nowe zapisy, które pod względem treści będą w możliwie największym stopniu zbliżone do uchylonego zapisu. Jeżeli którykolwiek z powyższych zapisów okazałby się być bezskuteczny obecnie lub w przeszłości, nie będzie to miało wpływu na pozostałe zapisy.