Villkor för nedladdning från Internet och tekniska dokument från HARTING

1. Allmänt

 • De här villkoren gäller för användning av nedladdningar från Internet och andra tekniska dokument från HARTING Stiftung & Co KG samt alla associerade företag och dotterbolag (gemensamt kallade ”HARTING” nedan) i avtal som §§ 15 ff. AktG (tyskt aktiebolag).

2. Juridisk reservation

 • Innehållet på HARTING:s webbsidor är upphovsrättsligt skyddade. Rättigheterna till alla loggor, varumärken, datablad, vyer, data, ritningar, tekniska dokument och information är HARTING:s egendom.
 • All form av bearbetning, användning eller publicering särskilt för kommersiella ändamål som går utöver de rättigheter som ges i det här dokumentet, även i en förkortad version, kräver alltid HARTING:s uttryckliga tillåtelse.
 • Upphovsrättsinformation eller annan information om äganderätt får inte avlägsnas.

3. Nyttjanderätt

 • HARTING:s innehåll på webbsidor och informationen samt tillgängliga tekniska dokument som finns att ladda ned, lagras, skrivas ut eller kopieras på annat sätt för att tillhandahålla information och intern användning i samband med en planerad eller pågående användning av HARTING:s produkter.
 • Distribution av informationen samt tekniska dokument för allmänna eller kommersiella användningar eller annan användning utan HARTING:s skriftliga tillåtelse är förbjuden.

4. Modifieringsrätt och användarens ansvar att inspektera

 • HARTING förbehåller sig rätten att när som helst ändra den tekniska dokumentationen och produkterna som beskrivs i de tekniska dokumenten och informationen och produkterna som beskrivs i den här informationen utan att avisera detta i förväg.
 • Uppdateringar av HARTING gör inte att användaren undantas ansvar att regelbundet skaffa information om relevant uppdaterad information och innehåll på HARTING:s webbsidor.
 • Genom att garantera användarrättigheter i enlighet med paragraf 3 för dessa villkor så är HARTING inte skyldiga att tillhandahålla information om produktändringar och/eller tekniska dokument.
 • Användaren måste använda sin egen expertis för att kontrollera att produkterna passar för den avsedda användningen i den specifika tillämpningen, och då särskilt att den överensstämmer med gällande standarder och lagar.

5. Ansvar

 • All information i de tekniska dokumenten är utan någon uttrycklig, indirekt eller underförstådd garanti.
 • HARTING är inte ansvarig för felaktig information eller felaktiga tekniska dokument, skador eller virus som påverkar datorn, utrustningen eller andra beställningar eller nedladdningsenheter vid åtkomst.
 • Ovan nämnda undantag av skyldigheter gäller inte vid bestämd avsikt, grov oaktsamhet, p.g.a. skada på människoliv, kropp eller hälsa eller p.g.a. brott mot huvudsakliga avtalsförpliktelser eller då det är en obligatorisk skyldighet, t.ex. enligt produktansvarslagen. Huvudsakliga avtalsförpliktelser är de förpliktelser vars fullgörande möjliggör ett korrekt utförande av avtalet till att börja med och där dessa åtgärder regelbundet anförtros till de avtalsslutande parterna. Fordring för kompensation för brott mot huvudsakliga avtalsförbindelser är dock begränsat till typiska, förutsebara skadeståndsskador. En ändring av bevisbördan till nackdel för användaren är inte förbunden med den här bestämmelsen.

6. Domstols behörighet/tillämplighet

 • Tysklands lag gäller som komplement till överenskommelserna i det här avtalet, undantaget FN:s konvention om internationella köp av varor från 1980-04-11 (CISG).
 • Laga domstol gentemot företag och företagare är Espelkamp.

7. Bestämmelse om avskiljbarhet

 • Då en av de ovan nämnda bestämmelserna skulle vara eller bli verkningslös, ska parterna för detta gemensamt komma överens om en ny bestämmelse som är så lik den gällande som möjligt vad gäller innehållet. Om en eller flera bestämmelser i de det här avtalet skulle vara eller bli verkningslös så förblir validiteten opåverkad för de andra bestämmelserna.