Používání souborů a technických dokumentů HARTING stažených z internetu

1. Všeobecné informace

 • Tyto podmínky platí pro používání souborů poskytovaných ke stažení na internetu a dalších technických dokumentů společnosti HARTING Stiftung & Co KG, jakož i všech podniků ze skupiny a dceřiných společností (dále společně jen „HARTING“) ve smyslu § 15 a násl. německého zákona o akciových společnostech (AktG).

2. Výhrada práv

 • Obsah webových stránek společnosti HARTING je chráněn autorskými právy. Společnost HARTING je výhradním držitelem práv ke všem logům, ochranným známkám, značkám, datovým listům, znázorněním, údajům, výkresům, technické dokumentaci a informacím.
 • Každá forma zpracování, využití nebo i jen částečného zveřejnění zejména pro komerční účely, která přesahuje práva uvedená v tomto dokumentu, vždy vyžaduje výslovný souhlas společnosti HARTING.
 • Upozornění na autorská práva ani jiná upozornění na vlastnická práva se nesmějí odstraňovat.

3. Právo na užívání

 • Obsah, jakož i informace a technické dokumenty ke stažení, obsažené na webových stránkách společnosti HARTING, je povoleno stahovat, ukládat, tisknout nebo jinak kopírovat za účelem získání informací a interního použití v souvislosti s plánovaným nebo skutečným používáním produktů HARTING.
 • Šíření informací a technických dokumentů pro veřejné či komerční účely nebo jiné komerční využití však není bez písemného souhlasu společnosti HARTING povoleno.

4. Výhrada změn a povinnost kontroly uživatelem

 • Společnost HARTING si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit technickou dokumentaci a produkty popsané v technické dokumentaci nebo informace a produkty popsané v těchto informacích.
 • Aktualizace ze strany společnosti HARTING nezbavují uživatele povinnosti pravidelně se informovat o aktuálních údajích a obsahu na webových stránkách společnosti HARTING.
 • Udělením práv na užívání v souladu s čl. 3 těchto podmínek nevzniká společnosti HARTING povinnost poskytovat informace o změnách produktů a/nebo technických dokumentů.
 • Uživatel musí sám ověřit vhodnost a účel použití produktů v konkrétní aplikaci, zejména s ohledem na soulad s platnými normami a právními předpisy.

5. Odpovědnost

 • Veškeré informace uvedené v technických dokumentech jsou poskytovány bez jakékoli výslovné, konkludentní nebo nevyslovené záruky.
 • Společnost HARTING nenese odpovědnost za nesprávné informace nebo chybné technické dokumenty, poškození nebo viry, které na základě přístupu poškodí počítač, vybavení nebo jiná zařízení použitá k zobrazení nebo stažení souborů.
 • Výše uvedené vyloučení odpovědnosti neplatí v případech úmyslného jednání a hrubé nedbalosti, v případě újmy na životě, těle nebo zdraví, v případě porušení zásadních smluvních povinností nebo v případě kogentní povinnosti ručení, například podle německého zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (Produkthaftungsgesetz). Zásadními smluvními povinnostmi se rozumí takové povinnosti, jejichž splnění vůbec umožňuje řádné plnění smlouvy a jejichž pravidelné dodržování mohou smluvní strany předpokládat. Nárok na náhradu škody za porušení zásadních smluvních povinností se však omezuje na typickou předvídatelnou škodu. S touto úpravou není spojena změna důkazního břemene v neprospěch uživatele.

6. Sídlo soudu / právní řád

 • Kromě ujednání v této smlouvě platí také právo Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980 (CISG).
 • Sídlem soudu pro případ řešení sporů s podniky, resp. podnikateli je Espelkamp.

7. Salvatorní klauzule

 • Pro případ, že by některé z výše uvedených ustanovení bylo neúčinné nebo by svou účinnost pozbylo, se smluvní strany zavazují, že sjednají nové ustanovení, které se svým obsahem co nejvíce blíží původnímu. Pokud by jedno nebo více ustanovení této smlouvy bylo neúčinné nebo by svou účinnost pozbylo, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení.