Podmínky použití CZ

Odpovědnost / právní omezení

Poskytovatel přebírá výhradní odpovědnost za obsah nabídky informací v souladu s obecnými právními zásadami a těmito podmínkami:

Poskytovatel vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zajistil, že informace poskytované na webových stránkách jsou přesné a úplné.

Webové stránky představují produkty a zveřejňují informace o produktech podle uvážení poskytovatele. Prezentace těchto informací nezakládá žádné záruky jakéhokoli druhu. Rozsáhlé informace jsou poskytovány výhradně na žádost aktuálně odpovědného pracovníka poskytovatele nebo obchodního partnera poskytovatele. Odpovědná kontaktní osoba je k dispozici na vyžádání na této e-mailové adrese: [email protected].

Poskytovatel neodpovídá za přesnost a úplnost informací dostupných na jeho webových stránkách, ani neručí za jejich aktuálnost. Poskytovatel neodpovídá za přesnost a úplnost informací dostupných na jeho webových stránkách nebo na přímých či nepřímých odkazech, které jsou na webových stránkách uvedené, ani neručí za jejich aktuálnost. Poskytovatel nezaručuje, že informace poskytované prostřednictvím přímých nebo nepřímých odkazů neporušují práva třetích stran, mimo jiné jejich práva duševního vlastnictví. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí na odkazovaných webech ze strany jejich tvůrců a/nebo vydavatelů. Uvedení odkazů neznamená podporu, sponzorování, přidružení nebo doporučení ze strany poskytovatele.

Z právních důvodů nemůžeme ani se nesnažíme kontrolovat informace, které poskytují naši obchodní partneři nebo uživatelé a které jsou zpřístupňovány prostřednictvím tohoto webu. Tento web je pouze místem publikace. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah stránek otevřených prostřednictvím takového odkazu. Poskytovatel nemá kontrolu nad kvalitou, bezpečností nebo zákonností informací poskytovaných jinými osobami. Každá společnost jiná než poskytovatel, která poskytuje informace na tomto webu nebo jeho prostřednictvím, je odpovědná za svůj vlastní obsah prezentovaný na platformě pro elektronické obchodování nebo jiným způsobem. Poskytovatel nemá specifické informace o těchto stránkách ani nezkoumá jejich obsah. Z toho důvodu očekává, že při používání takových stránek budete vždy postupovat obezřetně a se zdravým rozumem. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění změny nebo úpravy informací dostupných na webových stránkách.

Poskytovatel neodpovídá za přímé nebo nepřímé škody, včetně ušlého zisku, zvláštních, náhodných nebo následných škod všeho druhu a povahy, známých i neznámých, předpokládaných i nepředpokládaných, odhalených i neodhalených, které vznikly v souvislosti s informacemi dostupnými na webových stránkách. V případě jakýchkoli problémů nebo obav týkajících se jiných webů se obraťte přímo na jejich správce nebo webmastera.

Autorská práva / ochranné známky

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy. Nebude-li stanoveno jinak, příslušejí veškerá práva na užívání poskytovateli webových stránek. Všechna práva jsou vyhrazena. Uživatel webových stránek je oprávněn ukládat a duplikovat celé texty nebo výňatky z textů, obrázky a grafy, které webové stránky zpřístupňují, a to za předpokladu, že dbá práv poskytovatele a bere je na vědomí. Všechny zákonem chráněné informace, mimo jiné označení produktů, loga a firemní označení uvedená na webových stránkách poskytovatele, jsou náležitě označeny.

Rozhodné právo

 

Uplatňuje se výhradně české právo.

POVINNÉ UPOZORNĚNÍ
Je zákonem zakázáno, aby jakákoli osoba nebo podnik prodávaly nebo distribuovaly tabákové výrobky ve všech nebo většině jurisdikcí ve Spojených státech, pokud tato osoba nebo podnik nemají v prostoru prodejního pultu nebo zábrany, za nimiž jsou skladovány tabákové výrobky určené k prodeji, viditelně umístěno toto upozornění: NÁKUP TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET JE ZAKÁZÁN ZÁKONEM. Poskytovatel nenese odpovědnost za to, že obchodní partner takové upozornění neposkytne.