Nemůžeme se spoléhat na normální vývoj při dosahování našich cílů

Rozhovor:
Sven Markert Head Supply Chain & Logistics, Siemens Smart Infrastructure

Magazín tec.news hovořil se Svenem Markertem, vedoucím dodavatelského řetězce a logistiky v Siemens Smart Infrastructure. Sven Markert má více než 30 let zkušeností s řešením záležitostí týkajících se dodavatelského řetězce a pro společnost Siemens pracuje přes 21 let. 

tec.news: Jaké cíle si společnost Siemens stanovila v oblasti udržitelnosti?

S. Markert: Ve společnosti Siemens je téma udržitelnosti aktuální již od 70. let minulého století. Od té doby jsme však náš přístup výrazně rozšířili. Dnes pracujeme s uceleným rámcem, který jsme si pro společnost sami definovali – a společně s tímto rámcem posouváme naše závazky na novou úroveň. Nazývá se „DEGREE“ a je založen na šesti oblastech činnosti týkajících se udržitelnosti, které budeme v budoucnu nadále dynamicky a kontinuálně rozvíjet. Konkrétně se jedná o tyto oblasti:

  • Dekarbonizace: podpora cíle 1,5 stupně Celsia pro snížení globálního oteplování. 
  • Etika: podpora kultury důvěry, dodržování etických norem a pečlivá manipulace s údaji. 
  • Řízení: využívání nejmodernějších systémů pro efektivní a odpovědné obchodní chování. 
  • Efektivní využívání zdrojů: dosažení cílů oběhového hospodářství a dematerializace. 
  • Vlastní kapitál: podpora rozmanitosti, inkluze a komunity s cílem vytvořit pocit sounáležitosti. 
  • Zaměstnatelnost: poskytnutí ochrany a jistoty našim zaměstnancům v neustále se měnícím prostředí. 

Tento rámec představila Judith Wieseová, ředitelka pro lidské zdroje a udržitelnost a členka představenstva společnosti Siemens AG, na letošním Dni udržitelnosti dodavatelského řetězce.

Z hlediska udržitelnosti je pro nás důležitá celá řada projektů – od malých pilotních projektů v oblasti e-mobility až po inteligentní řízení dopravy a plánování celého dodavatelského řetězce. Zde je nejdůležitějším činitelem celkové plánování sítě. .


tec.news: Jak ovlivní téma udržitelnosti logistiku v nadcházejících letech – ve střednědobém a dlouhodobém horizontu?

S. Markert: V současné době máme v terénu přibližně 500 000 produktů, z nichž každý má vlastní produktovou stopu. Pro nás to znamená, že se při dosahování stanovených cílů nemůžeme spoléhat na běžný vývoj. Všechny zúčastněné strany a obchodní jednotky v současné době podléhají neustálým změnám, což platí i pro dodavatelské řetězce a logistiku. V budoucnu bude udržitelnost stejně důležitou otázkou jako aspekty nákladů, likvidity a výkonnosti. 


tec.news: Může být logistika někdy opravdu udržitelná?

S. Markert: Doprava je spotřebou zdrojů, a pokud se na ni podíváme z hlediska udržitelnosti, je jednoduše faktorem spotřeby. Doprava proto musí co nejvíce šetřit zdroje. Ve společnosti Siemens hovoříme o „glokalizaci“, kdy se zaměřujeme na spotřební faktor v dopravě a otázky regionalizace s ohledem na potenciál optimalizace. Jedno je jisté: mezinárodní doprava a export budou i nadále hrát důležitou roli. Ani my nebudeme schopni vyrábět vše do posledního kusu lokálně – musíme se tedy snažit o maximální úsporu zdrojů. Například u dodavatelského řetězce to znamená, že celý návrh sítě musí dosáhnout ideální kombinace. Stejně tak dojde v důsledku glokalizace ke změně současného trendu směrem k velikosti dávky 1. Nakonec jde o nalezení správné rovnováhy: nebudeme schopni vyrábět vše lokálně, globalizace bude pokračovat a doprava na to musí reagovat co nejlepším návrhem dodavatelského řetězce. 


tec.news: Jak můžete zvýšit povědomí zákazníků o otázkách udržitelnosti?

S. Markert: V podstatě je to téma, které je v současné době všem na očích – takže povědomí o něm není nutné zvyšovat. Přesto v tom pokračujeme: prostřednictvím naší přítomnosti v médiích, coby téma na Capital Marketing Days a Supply Chain Sustainability Days, stejně jako na dodavatelských dnech na regionálních úrovních. Zároveň v této souvislosti jasně sdělujeme svá očekávání.


tec.news: Co považujete za největší výzvy na cestě k dosažení budoucí klimatické neutrality?

S. Markert: Certifikace, kvalifikace a požadavky na výrobky jsou samozřejmě vždy výzvou, ale přesto si myslím, že technické problémy lze vždy snadno vyřešit. Podle mého názoru bude největší výzvou snaha o změnu kultury celého systému. S ohledem na zákazníka to znamená, že i on bude muset hrát svou roli. Pokud zákazník chce, aby naše portfolio bylo zcela uhlíkově neutrální, ale neakceptuje změny a omezení, bude obtížné se s tím smířit. Cesta k uhlíkové neutralitě bude zahrnovat investice a kompromisy a my budeme stát před důležitým rozhodnutím: jaké kompromisy udělám a které zažité zvyky změním?


tec.news: Jaké jsou podle vás rychlé výhry?

S. Markert: Prostě se do toho pusťte, nezdržujte se diskusemi a analýzami, ale začněte hned. Může se jednat i o menší projekty v definovaném rámci, například z oblasti vývoje produktů. Ale samozřejmě existují i příklady tohoto druhu v logistice, jako je přechod na elektromobily se zaručenou zelenou elektřinou.


tec.news: Jak vnímáte logistiku z hlediska udržitelnosti v roce 2030 nebo 2050?

S. Markert: Samozřejmě jsme stanovili příslušné cíle pro dodavatelský řetězec a logistiku pro roky 2030 a 2050. Jsem zásadně přesvědčen, že udržitelnost je jedinečnou prodejní nabídkou a bude se stále více stávat dominantním faktorem. Společnosti, které se nedokážou vyrovnat s komplexními požadavky udržitelného dodavatelského řetězce, na trzích dlouhodobě nepřežijí. Mnohé společnosti budou muset znovu vybudovat své obchodní modely. I pro nás hrají udržitelné dodavatelské řetězce a udržitelná logistika významnou a zásadní roli při zajišťování naší budoucnosti.