Lev hållbart på alla HARTING-ställen

Intervju med
Sven Oßenbrink, VD på Global Facility Management, HARTING Technologiegruppe

Målet: CO2-neutral säkerhet för försörjning och högsta möjliga graden av självförsörjning. Enligt företagsgruppen HARTING Technology:s företagsprincip: “Ekologiskt ansvarstagande är en grundläggande beståndsdel för våra handlingar”. Under de senaste fyra årtiondena har företaget varit ett gränssnitt för samspelet mellan ekonomi och ekologi.

Redan 1975, då dåvarande företagschefen Dietmar Harting lät installera en central jonbytare som gjorde att använt sköljvatten från elektroplätering kunde återanvändas. 1992 blev alla HARTING produktionsanläggningar freonfria.

2012 påbörjade företaget omställningen till förnyelsebara energikällor. Företagsgruppen HARTING Technology opererar fyra kombinerade kraftvärmeverk med biometan där tre har uppgraderats för att kombinera kyla, värme och kraft (CCHP). Det innebär att den termiska energin som produceras även kan konverteras till kyla vilket gör att HARTING kan uppnå en ökad energieffektivitet på 20 %.

Vid konstruktionen av ”European Distribution Center” (EDC, som öppnade 2019), lyckades företaget underbjuda de stränga kraven som angivits av Kredit-Anstalt für Wiederaufbau (KFW 55) med hela 27 %. Det möjliggjordes av intelligent energihushållning och energiförsörjning från geotermisk energi och en solcellsanläggning på taket.

Alla HARTING:s investeringar fokuserar på klimatskydd och hållbarhet. Totalt har företaget sparat in på ungefär 18 500 ton CO2-ekvivalenter per år sedan budgetåret 2011–2012 – genom att använda ”grön” energi, till viss del egenproducerad tack vare investeringar i solceller och energieffektiva produktionsprocesser.

tec.news i samtal med Sven Oßenbrink, chef på Global Facility Management, om HARTING:s riktning och mål gällande hållbarhet.

 

tec.news: Vad menar du är de viktigaste aspekterna som ett företag behöver ta hänsyn till om det vill positionera sig inom hållbarhet?

S. Oßenbrink: I första hand måste energioptimeringen och energieffektiviteten granskas. Det börjar med processoptimeringen vid produktio: Hur kan produktionsförlopp upprätthållas som använder minimalt med energi? Kylvatten, t.ex., behöver inte nödvändigtvis ha en temperatur på 16 °C – 27 °C är mer än tillräckligt. För oss spelar även värmeåtervinning från produktionsprocesser för fastighetsuppvärmning en viktig roll. T.ex. är vår strategi för tillfället att bygga ut vår schweiziska filialbyggnad så att den är fullt utrustad utan uppvärmning.


tec.news: Energieffektivitet är ett modeord. Vad är din syn på temat balansering av topplasten inom produktionen?

S. Oßenbrink: En kontinuerlig baslast är ett centralt ämne som inte får tillräcklig uppmärksamhet. Här går det att uppnå besparingar genom att helt enkelt tänka ”litet”: Har alla lysen släckts, eller har alla maskiner stängts av då det inte pågår någon produktion? Vi fokuserar huvudsakligen på energieffektivitet och energioptimering. Vid ombyggnad och nya byggen använder vi GWP-neutrala material så långt möjligt. Ovan nämnda European Distribution Center (EDC) är fortfarande ett aktuellt och perfekt exempel på en energieffektiv byggnad och hur energin används på ett effektivt sätt. Vi fortsätter fokusera på CO2-neutrala konstruktionsmetoder framöver.


tec.news: Å andra sidan, vad är dina tankar om energiproduktion och energikonsumtion?

S. Oßenbrink: Först och främst, internationellt, strävar vi efter att använda varje takyta för fotoceller – men det är bara möjligt om taklasten tillåter en sådan användning. I andra hand använder vi kombinerade kraft- och värmeverk för att producera el och värme och – för våra tyska anläggningar – använder vi även el från vattenkraft som vi köper in. Dessutom kör vi alltmer elbilar i vår fordonsflotta och vi planerar för en laddinfrastruktur för alla anläggningar. Vid kompressorstationer byter vi ut gamla kompressorer med nya modeller som möjliggör värmeåtervinning – och vi använder även den resulterande restvärmen.


tec.news: Vilka typer av ytterligare optimeringar kan vi förvänta oss framöver?

S. Oßenbrink: Vi ser fram emot att bygga battericontainers och vi avser använda mellanliggande tekniker för att säkerställa säkerheten för försörjning och produktion vid våra anläggningar. En sak kan vi vara säkra på: För tillföllet är det inte genomförbart att ha en heltäckande nödförsörjning baserat på energireserver. Därför behöver vi köpa in flytande gas. Framför allt, utöver dessa ämnen och åtgärder, fortsätter huvudprioriteten vara en konsekvent övervakning, en kontinuerlig inhämtning av nyckeldata är ett viktigt verktyg för att öka effektiviteten, för att hitta en bättre energibalans och för att identifiera avvikande värden.


 

Get in touch
Sven Oßenbrink
General Manager Global Facility Management, HARTING Stiftung & Co. KG