Vi skapar framtidens konnektivitet tillsammans

Connectivity+

Företagsgruppen HARTING Technology är en pionjär i kontaktdonsbranschen – och nu tar vi det ett steg till. Snabb teknikutveckling, mer digitalisering i hela industrin och krav från kunder och partners har visat på behovet att tänka om: Utöver nya teknologier är även den mänskliga faktorn och de övergripande globala målen i fokus idag. 

Företagets vision har alltid varit fast förankrat: ”Vi vill skapa en framtid med teknik för människorna”. Idag är Connectivity+ strategin för att förverkliga den här visionen i produkter och applikationer. 

De sociala megatrenderna hållbarhet, (av-)globalisering och demografisk förändring driver på de tekniska megatrenderna – och då särskilt modularitet, autonomi och den digitala tvillingen. Produkterna, tjänsterna, lösningarna och den mentala inställningen hos företagsgruppen HARTING Technology:s strategi Connectivity+ fokuserar på dessa megatrender och ger svar på framtidens utmaningar. Dessutom kommer vi alltid att tillhandahålla konkreta mervärden för våra kunder och partners.

Dr. Kurt D. Bettenhausen
Styrelseledamot på ”Nya teknologier och utveckling”

Föregripa idag vad som blir viktigt imorgon

Lösningar med Connectivity+ har lika stort fokus på konkreta mervärden för kunder och användare som megatrendsanalysen – vilket vi bara kan göra genom ett nära samarbete med kunder, marknadsaktörer och experter. Vår dialog om konkreta kundkrav och framtida scenarier ger den inspiration som gör att vi kan ta ett steg till och konnektiviteten det här ”plusset”. 

Med Connectivity+ ser vi långt bortom den konkreta eletriska komponenten – det gäller inte bara ett kontaktdon utan snarare att ta ett helhetsgrepp på lösningar.

Norbert Gemmeke
VD på den globala företagsenheten HARTING Electric

Connectivity+ inkluderar produkter, lösningar, tjänster – men också den övergripande mentala inställningen. Vad de alla har gemensamt är att de ger kunder och användare konkreta mervärden och kompletterar ledarkonnektivitetsfunktionen perfekt.

Ralf Klein
VD på HARTING Electronics GmbH

Tre sociala megatrender som driver på Connectivity+

Tre samhällstrender – hållbarhet, (av-)globalisering och demografisk förändring – anses vara de riktlinjer som gäller vid produktutvecklingen. Alla tre ämnen är så viktiga att vi inte kan undvika dem, eller att vi kan lösa dem som ett isolerat företag. 
Hållbarhet: energi kan bara alstras en gång och användningen måste vara väl övervägd.
Demografiska förändringar: påverkar alla samhällen i hela världen och innebär stora utmaningar. Med allt mindre yrkeskunnig personal blir modulariteten på tekniska system allt viktigare.
(Av-)globalisering: Det här är en dynamisk väv – vissa försörjningskedjor kommer att förbli globala, andra kommer bli att mer lokala och flexibla. 

Företagsgruppen HARTING Technology påverkar dessa globala trender genom att aktivt forma tekniska trender. Tekniken är den största hävarmen för att påverka dessa skoningslösa trender. Det är vad vi menar med Connectivity+: Övergången från dessa sociala megatrender till våra produkter och lösningar.